Byzantine

Byzantine. 東方正教会 の Eastern Orthodox Churchの。 ビザンチン帝国の、ビザンチウムの、ビザンチン様式の